Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 08 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 april 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Schoesetters, W., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter st Het is

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009507
pub.
08/07/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009000266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009000265 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 7 juni 2009 type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009009235 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009003146 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde leningen van de Gemeentelijke Holding type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009003148 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde operaties in verband met de redding van Fortis sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Schoesetters, W., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het zesde kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010202944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010012204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in d type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010012194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigi type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010203741 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1991 betreffende de samenstelling en de wijze van toekenning van het identificatienummer van de natuurlijke personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurli type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010012177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het statuut van de vakbondsa type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 18/08/2010 numac 2010203310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van artikel 6 de statuten van het "Sociaal Fonds voor on type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Huybrechs, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Hove.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/2010 pub. 17/08/2010 numac 2010009701 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 2009 type koninklijk besluit prom. 16/07/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010015141 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling van de interdepartementale provisie ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd voor het dekken van allerlei uitgaven die verband ho sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Wouters, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Balen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 augustus 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan Mevr. Porters, A., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Middelkerke.

Bij koninklijk besluit van 23 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010022462 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's type koninklijk besluit prom. 23/11/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010009958 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de politierechtbanken gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de p type koninklijk besluit prom. 23/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010206209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de statuten van het "Kinderbijslagfonds Securex" type koninklijk besluit prom. 23/11/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010011438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de maalderijen en de handel in meel type koninklijk besluit prom. 23/11/2010 pub. 08/12/2010 numac 2010003634 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende verhuiskosten en de meerkost van de gewijzigde wisselkoers met de dollar, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Boveroux, J.-M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Bitsingen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2010 pub. 13/12/2010 numac 2010011437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden der commissies bedoeld in artikel 2 van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 05/12/2010 pub. 13/12/2010 numac 2010003646 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende verlenging van de mandaten van de leden van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat type koninklijk besluit prom. 05/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010205751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groentenconserven die onder het Paritair Comité v type koninklijk besluit prom. 05/12/2010 pub. 15/12/2010 numac 2010000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde wijziging van het tweede beheerscontract gesloten op 8 april 2003 tussen de Belgische Staat en A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 05/12/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010003643 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het vierde kwartaal van 2010, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting vo type koninklijk besluit prom. 05/12/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010003642 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende het personeel, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd tot het dekken van type koninklijk besluit prom. 05/12/2010 pub. 19/01/2011 numac 2011024009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 euro aan de VZW « Forum des Juges de l'Union européenne pour l'Environnement » sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Degrève, B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Chièvres.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010024481 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1994 houdende uitvoering van artikel 36, 10°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type koninklijk besluit prom. 08/12/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011022025 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/12/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010024488 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2010 voor de opleiding van de interveniërende personen en de ondersteunende organisatie van de interventies bij een grootschalig spoedgeval en risicodragend type koninklijk besluit prom. 08/12/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging e type koninklijk besluit prom. 08/12/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010024505 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de IRIS Ziekenhuizen Zuid, Site Elsene gelegen te Brussel voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verp type koninklijk besluit prom. 08/12/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010024493 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan Sint-Vincentiusziekenhuis gelegen te Deinze voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige ge type koninklijk besluit prom. 08/12/2010 pub. 28/12/2010 numac 2010024501 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Clinique Reine Astrid » gelegen te Malmedy voor de organisatie van een interventiedienst op het vlak van de dringende geneeskundige hulpverlening van het type ambulance met een verpleegkundige sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Ghigny, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Fleurus.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011014114 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het internationaal certificaat voor de bestuurder van een pleziervaartuig en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het stuurbrevet vereist voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, is Mevr. Meert, N., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het zesde kanton).

Bij koninklijke besluiten van 30 juni 2011, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad : -is Mevr. De Herdt, J., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Hove; - is Mevr. Roosen, E., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Turnhout.

De standplaats is gevestigd te Balen; - is Mevr. Verhaeghe, I., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brugge.

De standplaats is gevestigd te Middelkerke; - is de heer Boveroux, Ph., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

De standplaats is gevestigd te Bitsingen; - is de heer Ghigny, J.-F., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Charleroi.

De standplaats is gevestigd te Fleurus; - is Mevr. Degrève, V., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Bergen.

De standplaats is gevestigd te Chièvres.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^