Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 19 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 11 juli 2011 is aan de verlenging van de stage van de heer Schollen, P., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Hasselt, een einde gesteld met ingang van 31 juli 2011 's avonds.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009529
pub.
19/07/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pneumologie type ministerieel besluit prom. 11/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesie-reanimatie sluiten is aan de verlenging van de stage van de heer Schollen, P., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Hasselt, een einde gesteld met ingang van 31 juli 2011 's avonds.

Bij ministerieel besluit van 13 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011003271 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 13/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011031391 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie sluiten, dat in werking treedt vanaf heden, is de heer Loquet, Th., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangesteld tot verbindingsmagistraat van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, voor een termijn eindigend op 1 juli 2012.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^