Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 20 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 juni 2011, in werking tredend op 5 juli 2011 's avonds, is Mevr. Roelandt, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op pensio Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009536
pub.
20/07/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 juni 2011, in werking tredend op 5 juli 2011 's avonds, is Mevr. Roelandt, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011, in werking tredend op 30 juni 2011 's avonds, is Mevr. Depasse, M., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Fontaine-l'Evêque, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 1 juli 2011, uitwerking hebbend met ingang van 30 juni 2011 's avonds, is Mevr. Michaux, M.-L., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011, uitwerking hebbend met ingang van 31 maart 2011 's avonds, is een einde gesteld aan de functies van de heer Vanderesse, M., griffier bij de rechtbank van koophandel te Doornik.

Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011 wordt het koninklijk besluit van 20 september 2009 waarbij Mevr. Derumier, R., benoemd is in de vakklasse A3 met de titel van hoofdsecretaris van het parket van het arbeidshof te Bergen, ingetrokken.

Bij koninklijke besluiten van 24 juni 2011 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, de heer Hernalsteen, M., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Namen.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012; - griffier bij de politierechtbank te Luik, de heer Remacle, Ph., griffier bij de bestendige krijgsraad, met opdracht om zijn ambt te vervullen bij de politierechtbank te Luik (tijdelijke personeelsformatie zoals bedoeld in artikel 109 van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd).

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011 is benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, Mevr. Van Steen, A., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 24 juni 2011 is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, de heer Berns, R., secretaris bij het parket van het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2011 zijn benoemd tot secretaris bij het parket van het hof van beroep te Antwerpen : - de heer Van Ghyseghem, L., administratief deskundige bij het parket van dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - de heer De Backer, K., administratief deskundige bij het parket van dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 14 juli 2011 : - is een einde gesteld aan de opdracht tot griffier bij de arbeidsrechtbank de Kortrijk, te Ieper en te Veurne, van Mevr. Nollet, N., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011; - is aan de heer Meirhaeghe, Y., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, en komt ten einde op 12 augustus 2011 's avonds.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^