Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2010, dat in werking treedt op 31 augustus 2011, is Mevr. Vanbellaiengh, M., vrederechter van het derde kanton Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pens Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009553
pub.
02/08/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/08/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010009723 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven type koninklijk besluit prom. 25/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de buitengewone parlementaire zitting 2010 sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2011, is Mevr. Vanbellaiengh, M., vrederechter van het derde kanton Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 september 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing genomen op 12 juli 2010 in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten in uitvoering van de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2011, is de heer Colard, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 12 oktober 2010, die in werking treden op 31 augustus 2011 : - is de heer vander Straeten, P., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Libbrecht, P., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/10/2010 pub. 11/01/2011 numac 2010024520 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van enkele leden van de planningscommissie - medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 15/10/2010 pub. 05/11/2010 numac 2010205411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van de gelijkstellingen in de socialezekerheidswetgeving en vakantiewetgeving ten behoeve van de werknemers die gebruik maken van het recht op verlof voor pleegzorgen type koninklijk besluit prom. 15/10/2010 pub. 31/10/2011 numac 2011000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoering van de gelijkstellingen in de socialezekerheidswetgeving en vakantiewetgeving ten behoeve van de werknemers die gebruik maken van het recht op verlof voor pleegzorgen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2011, is de heer Cheyns, G., rechter in de politierechtbank te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/10/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010011417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2011, is de heer Mathieu, P., afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/10/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010011417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie sluiten, is de heer Noir, L., raadsheer in het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld op datum van 31 augustus 2011.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en dit ten laatste tot 29 februari 2012.

Bij koninklijke besluiten van 22 oktober 2010, die in werking treden op 31 augustus 2011 : - is de heer Beaucourt, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent en voorzitter van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Dessart, D., vrederechter van het kanton Sprimont, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 29/11/2010 numac 2010024449 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 15/12/2010 numac 2010022498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 07/12/2010 numac 2010022482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, A., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010022484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 28 en 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010024445 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 8.000 euro aan de VZW « Formation Education Culture » betreffende haar activiteiten in het kader van het « Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement » « RISE type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 27/12/2010 numac 2010010047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010024446 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 8.000 euro aan VZW « Centre d'Education populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het « Réseau intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2011, is de heer Van Leuven, L., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/11/2010 pub. 30/12/2010 numac 2010022513 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van vijfentwintigduizend EUR aan de VZW's « Gezinsbond » en « Ligue des Familles » voor het begrotingsjaar 2010 type koninklijk besluit prom. 29/11/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010205086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindu type koninklijk besluit prom. 29/11/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010205688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van industrieel mechanisch onderhoud, gelegen op het grondgebied van Marche-en-Famenne en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaar type koninklijk besluit prom. 29/11/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010205122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het monteren van metaal, het industrieel onderhoud, de industriële werktuigbouwkunde, het lassen op de werf, het hijswerk, de verwerking en plaatsing van rails voor rollagers, type koninklijk besluit prom. 29/11/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010205188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit industrieel onderhoud, gelegen op het grondgebied van Jumet en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waar type koninklijk besluit prom. 29/11/2010 pub. 04/01/2011 numac 2010205723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen met als activiteit het ontwerpen en vervaardigen in seriematige producties van complexe gelaste en machinaal bewerkte metalen onderdelen, sub- en eindassemblages, het lakken en de voormontage type koninklijk besluit prom. 29/11/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010205121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die metaalbouw, karretjes, mechanisch gelaste stukken en structuren, supports, reservoirs en trechters, omhulsels en plaatstukken vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Gosselies en die onde sluiten, dat in werking treedt op 1 september 2011, is de heer Van Hecke, Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2010 pub. 17/01/2011 numac 2010012328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2011, is de heer Beaucourt, E., vergund om de titel van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2010206214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011011020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2010 tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2010206477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011012347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de opleidingsCV type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 04/02/2011 numac 2011022018 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35septies, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, me type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2010022530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering v type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2010012344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende toekenning van maaltijdcheques sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2011, is de heer Nolf, J., vrederechter van het kanton Roeselare, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011200332 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2010 tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2011011037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende hervorming van de loopbanen van de personeelsleden van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011200333 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 09/02/2011 numac 2011018023 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2001 betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2011, is de heer Desmet, E., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011203692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en de coördinatie van d type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011203422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011203552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het conventioneel br sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 31 mei 2011, is aan de heer Trevisan, A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Luik.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^