Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 september 2010, dat in werking treedt op 30 september 2011, is Mevr. Wenseleers, M., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aa Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009629
pub.
02/09/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 september 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010003567 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de Cel voor financiële informatieverwerking sluiten, dat in werking treedt op 30 september 2011, is Mevr. Wenseleers, M., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/01/2011 pub. 18/01/2011 numac 2011009026 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de werkingsregels van de nationale en lokale informantenbeheerders en van de contactambtenaren type koninklijk besluit prom. 06/01/2011 pub. 12/01/2011 numac 2011002001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van DE POST, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 06/01/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011011018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Bouw type koninklijk besluit prom. 06/01/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011011017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 06/01/2011 pub. 02/02/2011 numac 2011014013 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het bedrag toegekend aan de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 06/01/2011 pub. 04/02/2011 numac 2011014014 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer sluiten, dat in werking treedt op 30 september 2011, is de heer Schins, F., procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2010022530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering v sluiten, dat in werking treedt op 30 september 2011, is de heer Boes, R., afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 januari 2011, die in werking treden op 30 september 2011 : - is de heer Van Avermaet, C., eerste substituut-krijgsauditeur bij de krijgsraad met opdracht tot het ambt van magistraat van het openbaar ministerie bij het federaal parket, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is de heer Marlier, P., vrederechter van het vijfde kanton Charleroi, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 07/02/2011 numac 2010022522 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011007007 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2004 houdende hervorming van de bijzondere loopbanen van de niveaus A, B, C en D en tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverd sluiten, dat in werking treedt op 30 september 2011, is Mevr. Deprez, L., kamervoorzitter in het arbeidshof te Gent, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011000043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011022036 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, A, en 20, § 1, f), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor genees type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011000161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb sluiten, dat in werking treedt op 30 september 2011, is Mevr. Angerhausen, A., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011022129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011003134 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de verhuiskosten van het eerste trimester van 2011, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekk sluiten, dat in werking treedt op 30 september 2011, is de heer Serrus, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011014235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 35.000.000 EUR in 2011 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 10bis van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en sluiten, dat in werking treedt op 30 september 2011, is aan Mevr. Belva, G., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^