Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 april 2011, is de aanwijzing van de heer Verhelst, M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termij Bij ko

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009637
pub.
06/09/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 april 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011014102 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 14/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011022152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering v type koninklijk besluit prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011022162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 5, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 14/04/2011 pub. 26/04/2011 numac 2011022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering v sluiten, is de aanwijzing van de heer Verhelst, M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 10 september 2011.

Bij koninklijk besluit van 25 mei 2011, is de aanwijzing van de heer Hanin, P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 28 september 2011.

Bij koninklijk besluit van 21 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011022233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011009498 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende de wijze waarop de toegang tot de kansspelinrichtingen klasse I en II wordt verboden of ontzegd type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011011185 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende besluiten inzake consumentenkrediet en tot uitvoering van de artikelen 5, § 1, tweede lid, en § 2, en 15, derde lid, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten, is de aanwijzing van de heer Corazza, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 4 oktober 2011.

Bij koninklijk besluit van 23 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011014172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van BELGACOM, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011202992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011202818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011003301 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende interne en externe mobiliteit, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd to sluiten, is de aanwijzing van de heer Van Espen, J.-C., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn met ingang van 28 september 2011 en eindigend op 31 december 2014.

Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011022224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011003239 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011012039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werklieden sluiten, dat in werking treedt op 30 september 2011, is het aan Mevr. Gils, J. vergund de titel van haar ambt van voorzitter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Mechelen eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bes type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011012047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van zeevarenden ingeschreven op de Pool type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011012046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaats type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende outplacement voor taxichauffeurs type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011012043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 144", b) de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011024191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « L'Association des Généralistes de la Région des Fagnes » type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011024215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Erreurs médicales » sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Bovyn, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 15 september 2011.

Bij koninklijke besluiten van 11 juli 2011 : - is Mevr. Vanroy, A., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en te Leuven voor een periode van vijf jaar met ingang van 12 september 2011; - is de aanwijzing van de heer Stabel, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2011.

Bij koninklijk besluit van 14 juli 2011, is de aanwijzing van de heer Clarysse, F., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 24 september 2011.

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011021058 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren type koninklijk besluit prom. 15/07/2011 pub. 01/08/2011 numac 2011009543 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Neufchâteau type koninklijk besluit prom. 15/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011014195 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E sluiten, is de aanwijzing van de heer Deltour, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2011.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011022235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011012060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Soci type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011022279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024248 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011203692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en de coördinatie van d type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011203758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector betreft, van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdh type koninklijk besluit prom. 21/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011012057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009, gesloten in het Paritair Comitévoor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 ; b) de col sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Desneux, V., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2011.

Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011012072 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011011301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de betaling van de door de Rijksdienst voor Pensioenen betaalde uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022290 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanpassing van het grensbedrag van de verzekeringstegemoetkoming aan welvaartsaanpassing sluiten, is de aanwijzing van de heer Oldenhove de Guertechin (jonkheer), L., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 15 september 2011.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^