Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 december 2011
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011, in werking tredend op 31 maart 2012 's avonds, is de heer Maquet, A., griffier bij de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zij Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009784
pub.
02/12/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011, in werking tredend op 31 maart 2012 's avonds, is de heer Maquet, A., griffier bij de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 november 2011, in werking tredend op 31 maart 2012 's avonds, is de heer Remy, J., griffier bij de politierechtbank te Namen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 16 november 2011 zijn benoemd tot : secretaris bij het hof van beroep te Brussel : - de heer Sevrin, B., assistent bij het parket van dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. De Ruyck, C., assistent bij het parket van dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, Mevr. Delhougne, N., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministerieel besluit van 21 november 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2011 voor de Pensioendienst voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 21/11/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011024345 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2008 tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité sluiten is aan Mevr.

D'Hollander, I., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Dendermonde, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 22 november 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011031571 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor het in de handel brengen van zaaizaadmengsels van groenvoedergewassen die bestemd zijn voor gebruik bij het behoud van de natuurlijke omgeving type ministerieel besluit prom. 22/11/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011024342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 september 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 22/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011031572 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlagen I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich tenminste moet uits type ministerieel besluit prom. 22/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011009774 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, aanwijzing, verlenging van mandaat en ontslag van leden van Commissies van Toezicht sluiten is aan Mevr.

Scheerlinck, A., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 28 november 2011 : - is aan de heer Buysse, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Sergeant, A., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Zelzate, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 29 november 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2011 pub. 25/05/2012 numac 2012035506 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap via peterschapsprojecten type ministerieel besluit prom. 29/11/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011011430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 29/11/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011011429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende schrapping van inschrijving van personen die een activiteit uitoefenen van minnelijke invordering van schulden van de consument sluiten is aan Mevr. Colard, V., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het derde kanton Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 21 november 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2011 voor de Pensioendienst voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 21/11/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011024345 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2008 tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité sluiten is Mevr. Mertens. N., voorlopig benoemd referendaris in het rechtsgebied van het arbeidshof te Antwerpen aangewezen om haar ambt te vervullen : - van 1 januari 2012 tot 31 maart 2012 bij de arbeidsrechtbank te Mechelen; - van 1 april 2012 tot 31 juli 2012 bij de arbeidsrechtbank te Tongeren; - van 1 augustus 2012 tot 31 december 2012 bij de arbeidsrechtbank te Turnhout.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^