Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 30 september 2011, is de stage van Mevr. Bever, J., als gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Bergen, verlengd in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel met ingang van 1 okt Het bero

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011205016
pub.
04/10/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 30 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011035809 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 30/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor Filosofische Cursussen type ministerieel besluit prom. 30/09/2011 pub. 19/10/2011 numac 2011205217 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst type ministerieel besluit prom. 30/09/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011206001 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 sluiten, is de stage van Mevr.

Bever, J., als gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Bergen, verlengd in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel met ingang van 1 oktober 2011.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^