Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 november 2011
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2011, in werking tredend op 31 maart 2012 's avonds, is Mevr. Moriau, C., griffier bij het vredegerecht van het kanton Malmedy-Spa-Stavelot, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene Bij koninkl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011205666
pub.
03/11/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2011, in werking tredend op 31 maart 2012 's avonds, is Mevr. Moriau, C., griffier bij het vredegerecht van het kanton Malmedy-Spa-Stavelot, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Hopmans, J., griffier bij de arbeidsrechtbank te Tongeren, met ingang van 31 juli 2011 's avonds.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011, in werking tredend op 31 mei 2012 's avonds, is Mevr. Lefevre, M., secretaris bij het parket van de hof van beroep te Gent, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2011, is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Fosses-la-Ville, Mevr. Devresse, A., griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Charleroi.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Bij koninklijke besluiten van 17 oktober 2011, zijn benoemd tot : griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : Mevr. Van den Broeck, E., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. De Visscher, G., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; griffier bij de rechtbank van koophandel te Verviers en te Eupen : Mevr. Servais, A., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Rutté, D., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Namen, Mevr. Gouy, N., griffier bij de politierechtbank te Charleroi.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012; griffier bij het vredegerecht van het kanton Châtelet, de heer Deschacht, A., assistent bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; griffier bij het vredegerecht van het kanton Florennes-Walcourt, Mevr.

Hiernaux, F., griffier bij het vredegerecht van het vijfde kanton Charleroi.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijke besluiten van 19 oktober 2011zijn benoemd tot : griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Brussel, de heer Van der Meeren, B., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel;

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ; in de vakklasse A2 met de titel van hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Landen-Zoutleeuw, Mevr. Brees, J.-A., griffier bij het vredegerecht van het kanton Tienen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011, is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. Draguet, C., assistent bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministerieel besluit van 28 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2011 pub. 27/02/2012 numac 2012201101 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04, 06 en 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 28/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 67 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 28/10/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012200492 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen type ministerieel besluit prom. 28/10/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012029008 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Namen en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 2005 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Namen type ministerieel besluit prom. 28/10/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011000708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van eenmalige financiële hulp aan de steden en gemeenten in het kader van de basisopleiding van de gemeenschapswachten type ministerieel besluit prom. 28/10/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011000779 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van eenmalige financiële hulp aan de steden en gemeenten in het kader van de basisopleiding van de gemeenschapswachten. - Duitse vertaling sluiten, is aan Mevr. Auguster, H., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Seraing, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 30 juni 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö type ministerieel besluit prom. 30/06/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie type ministerieel besluit prom. 30/06/2011 pub. 16/09/2011 numac 2011204437 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de VZW OIKOS als inrichtende macht van vijf noodopvangwoningen gelegen te 4700 Eupen, Haasberg 15 sluiten, is Mevr. Colla, A., jurist (referendaris) op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Bij ministerieel besluit van 26 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/09/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011018378 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 26/09/2011 pub. 05/10/2011 numac 2011204550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 61 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de aanpassin van de werkloosheidsuitkeringen aan de welvaartsvastheid type ministerieel besluit prom. 26/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011009700 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage sluiten, is de heer Jadin, R., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^