Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 september 2012

Rechterlijke Orde Vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau B - (BNE10160). - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2012, wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninkl(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009366
pub.
03/09/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau B (griffier/secretaris) - (BNE10160). - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/08/2012 pub. 15/10/2012 numac 2012024306 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van koperoxide, koper(II)hydroxide, basiskopercarbonaat en bendiocar sluiten, wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel, de geldigheidsduur van de reserve van geslaagden van de vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau B (griffier/secretaris) - sessie 2011 waarvan het proces-verbaal afgesloten werd op 11 mei 2011, verlengd voor een periode van één jaar, namelijk tot 11 mei 2014.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^