Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 april 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 april 2011, dat in werking treedt op 30 april 2012, is de heer Lauwers, W., vrederechter van het kanton Kraainem-Sint-Genesius-Rode, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op Bij koninkl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012201979
pub.
03/04/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 april 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011014104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 9 voor voetgangers en fietsers op de spoorlijn 147 te Lambusart machtigt mits de bouw van een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2012, is de heer Lauwers, W., vrederechter van het kanton Kraainem-Sint-Genesius-Rode, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 22 juni 2011, die in werking treden op 30 april 2012 : - is Mevr. Loquifer, M., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren; - is de heer Blondiaux, R., arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot toepassing van artikel 13 van de statuten van het fonds voor bestaan type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bes type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011012046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaats type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011012043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 144", b) de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subse sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2012 is de heer Charles, X., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011021058 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren type koninklijk besluit prom. 15/07/2011 pub. 01/08/2011 numac 2011009543 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Neufchâteau sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2012 is Mevr. Gilles, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011024245 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van plaatsvervangende magistraten in de Nationale Raad en de Nederlandstalige Raad van Beroep van de Orde der apothekersGelet op het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers, d type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistr type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011022280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011009558 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2003 betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011024246 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de mandaten van de gewone secretaris en de plaatsvervangende secretaris van de Raden van Beroep van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011009557 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2006 betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse sluiten is de heer Huisman, F., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld op datum van 30 april 2012.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 31 oktober 2012.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/2012 pub. 27/03/2012 numac 2012003099 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van inwendige orde van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 21 november 2011 type koninklijk besluit prom. 12/03/2012 pub. 19/03/2012 numac 2012022072 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 12/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012003059 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 12/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012015053 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de organen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en van de gelijkstelling betreffende de t type koninklijk besluit prom. 12/03/2012 pub. 27/03/2012 numac 2012015054 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstellingen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de personeelsleden en aan mandaathouders van het top- en middenkader bij de diensten van de Vlaamse overheid sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2012 is de heer Dumoulin, J.-P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2012, dat in werking treedt op 30 april 2012 is het aan de heer Gillet, A., vergund de titel van zijn ambt van voorzitter in handelszaken van de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^