Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 mei 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 februari 2011, dat in werking treedt op 31 mei 2012 is de heer De Mond, F., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraa Bij koninkl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012202495
pub.
03/05/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 februari 2011, dat in werking treedt op 31 mei 2012 is de heer De Mond, F., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011007147 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 02/08/2011 numac 2011024195 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1981 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige onderzoeken die door de Sociaal-Medische Rijksdienst worden uitgevoerd sluiten is de heer Olijff, P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, in ruste gesteld op datum van 31 mei 2012.

Hij heeft recht op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen totdat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 30 november 2012.

Bij koninklijk besluit van 26 september 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011024343 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 20/10/2011 numac 2011022342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 28, § 1, en 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011003309 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 06/10/2011 numac 2011003348 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de zesde algemene verhoging van het kapitaal van de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011003320 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 133 van het KB/WIB 92 betreffende de onroerende goederen die in onverdeeldheid toebehoren aan meerdere eigenaars type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024322 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor een opdracht van vertegenwoordiging van de verbruikersorganisaties in de adviesorganen die thema's behandelen welke onder type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024323 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor het aanmaken van sensibilisatieacties rond de « Voedingswaardeprofilering » sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2012 is Mevr. Germeys, D., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011022358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011205532 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit houdende de categorisering en de bescherming van nucleaire documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011205531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011205533 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst justitie, ministerie van landsverdediging, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011205534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de categorisering van het kernmateriaal en de definiëring van veiligheidszones in de nucleaire installaties en de nucleaire vervoerbedrijven type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011014278 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het besluit 2009-II-15 van 3 december 2009 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart tot wijziging van het Patentreglement Rijn met betrekking tot de erkenning van nationale vaarbewijzen en radarbevoegdheidsbe sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2012 is de heer De Colfmacker, E., toegevoegd rechter in de politierechtbank te Oudenaarde, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012018068 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2008 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 27/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012018069 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2009 houdende benoeming van de leden van de Gemengde Commissie voorzien in artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 27/01/2012 pub. 28/02/2012 numac 2012024079 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/01/2012 pub. 28/02/2012 numac 2012024080 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 27/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012024071 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van Eurotransplant als toewijzingsorganisme voor organen van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 27/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012003062 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de ge sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2012 is het aan de heer Cludts, R., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012021048 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 24 juni 1948 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 26/03/2012 numac 2012018144 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2008 houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012200045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2012, 21 juli 2012 en 1 sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren vóór 1 juni 2012 is Mevr. Gerardy, L., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Limbourg-Aubel.

Bij koninklijk besluit van 24 april 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/04/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012024178 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de magistraat-bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde der apothekers van Antwerpen type koninklijk besluit prom. 24/04/2012 pub. 11/05/2012 numac 2012022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli type koninklijk besluit prom. 24/04/2012 pub. 07/05/2012 numac 2012022141 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 24/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012022149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake type koninklijk besluit prom. 24/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012011168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle o type koninklijk besluit prom. 24/04/2012 pub. 04/05/2012 numac 2012021072 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van de Wetenschappelijke raden van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens b type koninklijk besluit prom. 24/04/2012 pub. 04/05/2012 numac 2012021073 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de externe leden van de jury's van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Goethals, E., (jonkheer), afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, aangewezen tot het mandaat van eerste voorzitter van dit Hof voor een termijn eindigend op 31 maart 2014.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^