Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 juni 2012

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 september 2011, dat in werking treedt op 30 juni 2012, is de heer De Vidts, L., advocaat-generaal bij het militair gerechtshof met opdracht tot het ambt van magistraat van het openbaar ministerie Hij kan

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012203032
pub.
04/06/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 september 2011, dat in werking treedt op 30 juni 2012, is de heer De Vidts, L., advocaat-generaal bij het militair gerechtshof met opdracht tot het ambt van magistraat van het openbaar ministerie bij het parket van het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 september 2011, dat in werking treedt op 30 juni 2012, is de heer Brouwez, P., toegevoegd rechter in de politierechtbank te Dinant, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 november 2011, dat in werking treedt op 30 juni 2012, is Mevr. Nicolas, H., rechter in de rechtbank van koophandel te Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 mei 2012, dat in werking treedt op 30 juni 2012, is aan de heer Michel, G., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Leuven.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 mei 2012, is aan Mevr. Triau, E., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Leuven.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^