Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 17 december 2012
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 december 2012 : - is de heer De Smet, B., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep t - is de heer

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012207290
pub.
17/12/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 december 2012 : - is de heer De Smet, B., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen; - is de heer Eckert, P., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Turnhout, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Hij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Mechelen en te Turnhout; - is de heer Vanneste, F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Hij is aangewezen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen; - is Mevr. Claessens, L., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Leuven, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen.

Zij is gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg te Antwerpen en te Turnhout; - is Mevr. Delplace, M., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Ieper, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Dendermonde en te Gent; - is de heer Vasseur, R., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brugge, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Hij is gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg te Ieper, te Kortrijk en te Veurne; - is de heer Deraeve, D., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne.

Hij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Brugge, te Ieper en te Kortrijk; - is Mevr. Van de putte, S., advocaat, plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Oudenaarde.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van koophandel te Dendermonde en te Gent; - is Mevr. Schockaert, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, benoemd tot vrederechter van het kanton Lennik; - is Mevr. Vandenbulcke, G., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, benoemd tot vrederechter van het eerste kanton Kortrijk; - is Mevr. Desmet, L., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Oudenaarde.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012011494 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012022444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206960 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de heer Jan Bens tot directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. De Deken, A.-M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijk besluit van 10 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 12 en 14 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 18/04/2013 numac 2013024120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines. - Addendum type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012011471 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2012011525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een Penningmeester-generaal van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Dekeersmaeker, J., substituut-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, voor een termijn van drie jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^