Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 20 december 2012
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 december 2012, die in werking treden op 31 december 2012 : - is de heer Moors, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, op zijn verzoek, in ruste Hij kan zijn

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012207470
pub.
20/12/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 december 2012, die in werking treden op 31 december 2012 : - is de heer Moors, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is de heer Willems, P., rechter in de politierechtbank te Hasselt, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 december 2012 : - zijn aangewezen om hun ambt waar te nemen, met hun toestemming, in het arbeidshof te Gent voor een termijn nodig voor de volledige afhandeling van de zaak ingeschreven ter griffie van het arbeidshof te Gent onder het algemene rolnummer 2012/AG/87 en voor de termijn nodig ter volledige afhandeling ervan in graad van hoger beroep; als voorzitter : - Mevr. Balis, G., kamervoorzitter in het arbeidshof te Brussel; als plaatsvervangend voorzitter : - de heer Ryckx, D., raadsheer in het arbeidshof te Brussel; als plaatsvervangend werkgever : - Mevr. Allaerts, S.; - heer Jacobs, G., raadsheren in sociale zaken, werkgevers, in het arbeidshof te Brussel; als plaatsvervangend werknemer-bediende : de heren : - Leurs, A.; - Vandenput, R., raadsheren in sociale zaken, werknemers-bedienden, in het arbeidshof te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 13 december 2012 is Mevr. Vanermen, L., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Turnhout.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbanken te Antwerpen en te Mechelen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^