Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 23 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 september 2013, in werking tredend op 30 april 2014 's avonds, is Mevr. Saucez, M.-J., griffier-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, op haar verzoek in r Betrokk

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009436
pub.
23/09/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 september 2013, in werking tredend op 30 april 2014 's avonds, is Mevr. Saucez, M.-J., griffier-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 september 2013, in werking tredend op 30 april 2014 's avonds, is de heer Vandecaveye, P., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van koophandel te Bergen, Mevr. Polet, I., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 13 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013007226 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de adviesraad « Historische Pool van Defensie » sluiten is aan Mevr. Lemal, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^