Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 09 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2013, uitwerking hebbend op 1 september 2013, is aan de heer Claeys F., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van parketjurist in de vakklasse A1 in het rechtsgebied van het hof va Bij koni

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009461
pub.
09/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2013, uitwerking hebbend op 1 september 2013, is aan de heer Claeys F., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van parketjurist in de vakklasse A1 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013 is benoemd in de vakklasse A3 met de titel van hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde, de heer Martens F., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, die niet kan plaatsvinden voor de dag bedoeld in artikel 61, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 1 oktober 2013 zijn voorlopig benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel : de heer Museur C., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Mevr. Sangwa Mamba C., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013003335 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 03/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013024365 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep bedoeld in artikel 7, 2°, van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Ra sluiten is een einde gesteld aan de opdracht tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, van Mevr. Maus I., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^