Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 29 november 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2013, in werking tredend op 30 november 2013 's avonds, is Mevr. Tricot M., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van het arbeidshof te Bergen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene ma Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009514
pub.
29/11/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2013, in werking tredend op 30 november 2013 's avonds, is Mevr. Tricot M., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van het arbeidshof te Bergen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2013, in werking tredend op 3 september 2014 's avonds, is de heer Van de Wynkele R., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van de rechtbank van koophandel te Gent, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2013, uitwerking hebbend met ingang van 31 oktober 2013 's avonds, is de heer Biatour L., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Herstal, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2013, is benoemd tot griffier bij het hof van beroep te Gent, Mevr. De Coen F., griffier bij de politierechtbank te Gent.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Bij koninklijk besluit van 12 november 2013, is benoemd in de vakklasse A2 met de titel van secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, Mevr. De Roover M., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Turnhout.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 20 november 2013, is aan Mevr. Van Tendeloo M., griffier bij het vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk haar ambt te vervullen bij het vredegerecht van het tiende kanton Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op 21 november 2013.

Bij ministerieel besluit van 25 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2013 pub. 07/04/2014 numac 2014029095 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde type ministerieel besluit prom. 25/11/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201282 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 12, programma's 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor sluiten, is aan Mevr. Ghenne V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^