Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 december 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, is benoemd in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, mevr. Semereab H., griffier bij het vredegerecht van het eer Dit bes

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009530
pub.
06/12/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, is benoemd in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, mevr. Semereab H., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Bergen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 27 november 2013, zijn benoemd tot : - in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij het hof van beroep te Antwerpen, de heer Morel K., griffier bij dit hof;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de arbeidsrechtbank te Hasselt, de heer Kelchtermans G., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij de arbeidsrechtbank te Brugge, mevr. Van Borsel A., griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Brugge;

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad; - in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van koophandel te Dendermonde, mevr. Smet E., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Gent;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de politierechtbank te Antwerpen, mevr. Cotteleer V., griffier bij deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 28 november 2013, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de politierechtbank te Charleroi te vervullen aan : - mevr. Nurra B., assistent bij de griffie van deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - mevr. Laforgue M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministerieel besluit van 2 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 2008 tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Psycho-medisch-sociale Centra type ministerieel besluit prom. 02/12/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029054 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het Beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidiee type ministerieel besluit prom. 02/12/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014035214 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de Stad Oostende sluiten, is aan mevr. Delflandre C., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Herstal, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^