Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 13 december 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 november 2013, in werking tredend op 28 februari 2014 `s avonds, is Mevr. De Ridder V., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Halle, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokk

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009548
pub.
13/12/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 november 2013, in werking tredend op 28 februari 2014 `s avonds, is Mevr. De Ridder V., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Halle, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 november 2013, is aan Mevr. Asmat Y.-N., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van voorlopig benoemd secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 oktober 2013 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 27 november 2013, is aan Mevr. Deconinck A., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 november 2013 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 27 november 2013, is benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, de heer Stabel L., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijke besluiten van 4 december 2013, zijn benoemd tot : griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, Mevr.

Christiaen F., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; voorlopig benoemd secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, Mevr. Vanackere S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging

Bij ministerieel besluit van 2 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 2008 tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Psycho-medisch-sociale Centra type ministerieel besluit prom. 02/12/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029054 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het Beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidiee type ministerieel besluit prom. 02/12/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014035214 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de Stad Oostende sluiten, is aan de heer Bémelmans M., medewerker bij de griffie van de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbanken te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 5 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013022611 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzeker type ministerieel besluit prom. 05/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013018487 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staat-dienst met afzonderlijk beheer sluiten, is aan Mevr. Vermeir C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij het vredegerecht van het elfde kanton Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 6 december 2013 : is aan Mevr. Pypops C., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Tongeren, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan de heer Van Malderen P., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Lennik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan Mevr. Verkruysse K., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Ieper II - Poperinge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan Mevr. Bultynck F., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^