Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 20 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 december 2013, is de heer Ginion P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, ambtshalve in ruste gesteld met ingang van 30 november 2013 's avonds. Betrokkene mag zijn aanspraak o Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009566
pub.
20/12/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 december 2013, is de heer Ginion P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, ambtshalve in ruste gesteld met ingang van 30 november 2013 's avonds.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 december 2013, uitwerking hebbend met ingang van 31 mei 2013 `s avonds, is Mevr. Boulanger L., griffier bij de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 december 2013, is een einde gesteld aan de functies van de heer Sinnaeve R., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, met ingang van 31 oktober 2013 's avonds.

Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 december 2013, uitwerking hebbend met ingang van 19 augustus 2013 's avonds, is Mevr. Georis Y., hoofdsecretaris in de vakklasse A3 van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 december 2013, in werking tredend op 28 februari 2014 's avonds, is de heer De Bruyne R., hoofdsecretaris in de vakklasse A3 van het parket van de arbeidsauditeur te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2013, is benoemd in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. De Bruyne V., griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 4 december 2013, zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, Mevr. Nasdrovisky A., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - in de vakklasse A2 met de titel van hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Lennik, Mevr. De Gieter E., griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd griffier bij het vredegerecht van het vierde kanton Gent, Mevr. Huvenne E., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Beaumont - Chimay - Merbes-le-Château, Mevr. Plateau C., griffier bij het vredegerecht van het kanton Châtelet.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad; - griffier bij het vredegerecht van het vijfde kanton Charleroi, Mevr.

Meerman L., griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad; - voorlopig benoemd secretaris bij het parket van het hof van beroep te Brussel, Mevr. Louviaux F., administratief deskundige op arbeidsovereenkomst bij het parket van dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 9 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003433 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende verlenging van het mandaat van directeur van de Nationale Bank van België type ministerieel besluit prom. 09/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014031040 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten, is aan Mevr. Matthys S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vijfde kanton Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 12 december 2013, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel te vervullen aan : - Mevr. Andolina M., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - de heer Genov J., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Huwaert L., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Riviere S., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Simons F., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - de heer Van Leeuw P., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Coisman O., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Debontridder J., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Fadli R., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Lange F., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - de heer Oudghiri I., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Pauwels A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 12 december 2013, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel te vervullen aan : - Mevr. Fourdin V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Maus C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 17 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/12/2013 pub. 28/02/2014 numac 2014007046 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2013 - januari 2014 type ministerieel besluit prom. 17/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013022626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013022627 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013022629 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013022623 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten, is aan Mevr. Parise M., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014035215 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bezwaarprocedures in diverse ministeriële besluiten voor kinderopvang type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003391 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende toekenning van toelagen bij wege van overgangsmaatregel aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013014746 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de opdracht en de samenstelling van de Filatelistische Commissie sluiten, is aan Mevr. Van Sprengel M., assistent bij het parket van de arbeidsauditeur te Turnhout, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij dit parket te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^