Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 27 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 december 2013, in werking tredend op 31 maart 2014 `s avonds, is Mevr. Meert, G., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aan Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009579
pub.
27/12/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014704 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs sluiten, in werking tredend op 31 maart 2014 `s avonds, is Mevr. Meert, G., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 15 december 2013, zijn voorlopig benoemd tot griffier bij het hof van beroep te Antwerpen : - Mevr. Bourgeois, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Vervoort, T., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Voorspoels, E., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014024004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013036183 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11, 12, 15, 16, 17 en 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten sluiten, is aan Mevr. Massin, V., assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^