Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 28 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013, is aan de heer Lambert, D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Hoei-II-Hanuit. Het is hem vergund de Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013201260
pub.
28/02/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013003043 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 17/02/2013 pub. 25/02/2013 numac 2013000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel XII.VII.18, § 3, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 17/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013011108 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 17/02/2013 pub. 02/04/2013 numac 2013000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel XII.VII.18, § 3, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling sluiten, is aan de heer Lambert, D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Hoei-II-Hanuit.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 18 februari 2013 : - is aan de heer Lombaerts, P., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Waregem; - is aan Mevr. Dieudonné, C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 25/02/2013 numac 2013011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013000093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013002006 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten en in het Ministerie van Defensie en andere bepalingen betreffende de evaluatie type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013022208 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers sluiten, is Mevr. De Braekeleer, A., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, benoemd tot rechter in de rechtbanken van koophandel te Ieper en te Veurne.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van koophandel te Brugge en te Kortrijk.

Bij koninklijk besluit van 18 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013009103 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 91.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013009102 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 540.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. De Laet, K., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^