Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 maart 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 is de benoeming van Mevr. Collette, S., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken voor het rechtsgebied van het ho Bij koni

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013201406
pub.
06/03/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 03/01/2013 numac 2012207631 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Brussel type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2012206132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013011024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij het Studiecentrum voor Kernenergie type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013011025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2012206828 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit van 15 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de Fondsen bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale ze sluiten is de benoeming van Mevr.

Collette, S., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 23 maart 2013.

Bij koninklijke besluiten van 9 januari 2013 : - is de aanwijzing van de heer Nys, Ch., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 13 maart 2013; - is de benoeming van Mevr. Van der Elst, V., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 16 maart 2013; - is de benoeming van Mevr. De Roest, E., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 30 maart 2013.

Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013011080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de adjunct-secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013011079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013015032 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013022064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 28, § 5, van de programmawet van 22 juni 2012, met betrekking tot de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen van de zelfstandigen sluiten is de aanwijzing van Mevr.

Larcin, Ch., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 april 2013.

Bij koninklijke besluiten van 11 februari 2013 : - is Mevr. Evers, V., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, voor een periode van vijf jaar met ingang van 7 april 2013; - is de aanwijzing van Mevr. Van Den Heede, V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 april 2013; - is de aanwijzing van de heer Olivier, Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 15 maart 2013.

Bij koninklijk besluit van 18 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013009103 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 91.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013011112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013024194 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 aan het permanent secretariaat van het Antarcticaverdrag type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013009102 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 540.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 18/02/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013011111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Begrafenisondernemingen sluiten is de aanwijzing van de heer Poels, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 maart 2013.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^