Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 mei 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2012, dat in werking treedt op 31 mei 2013, is de heer Jamar de Bolsée-Simonis, A., vrederechter van het kanton Vielsalm-La Roche-en-Ardenne-Houffalize, in ruste gesteld. Hij kan zijn a Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013202723
pub.
03/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2012 pub. 19/11/2012 numac 2012000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de commissie van advies opgericht bij het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kenteken type koninklijk besluit prom. 23/10/2012 pub. 30/10/2012 numac 2012022390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 23/10/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012009411 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 2 en 3, tweede lid, van de wet van 7 mei 2010 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de aanwijzing van tot de inruststelling toegelaten magistraten als plaatsvervangende sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2013, is de heer Jamar de Bolsée-Simonis, A., vrederechter van het kanton Vielsalm-La Roche-en-Ardenne-Houffalize, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013009027 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken type koninklijk besluit prom. 17/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013022024 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type koninklijk besluit prom. 17/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013022023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake type koninklijk besluit prom. 17/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013015026 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst sluiten is de heer Franck, B., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, in ruste gesteld op datum van 31 mei 2013.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eerhalve toe voeren.

Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 30 november 2013.

Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013011080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de adjunct-secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013011079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013015032 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2013, is aan de heer Voisin, J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013024075 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2013, is het aan de heer Franck, B., vergund de titel van zijn ambt van beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 18 april 2013 : - is aan de heer Leroy, F., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent; - is aan de heer Bohet, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Dinant.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten is de benoeming van Mevr. De Meyer, A., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 7 mei 2013.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^