Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 juni 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012, dat in werking treedt op 30 juni 2013, is de heer Brocorens, D., vrederechter van het kanton Ronse, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem Bij koninkl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013203295
pub.
03/06/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012, dat in werking treedt op 30 juni 2013, is de heer Brocorens, D., vrederechter van het kanton Ronse, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 september 2012, dat in werking treedt op 30 juni 2013, is de heer Stassijns, E., afdelingsvoorzitter van het Hof van Cassatie, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 december 2012 is de heer Stassijns, E., afdelingsvoorzitter van het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt verder uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste op 31 december 2013.

Bij koninklijk besluit van 13 december 2012, dat in werking treedt op 30 juni 2013, is de heer Verdy, J.-P., vrederechter van het eerste kanton Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013, dat in werking treedt op 30 juni 2013, is de heer Cauwe, M., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2013, dat in werking treedt op 30 juni 2013, is aan de heer Boes, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2013, die in werking treden op 30 juni 2013 : - is aan de heer Mahieu, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van advocaat bij het Hof van Cassatie.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is aan de heer Raes, P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Aalst.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^