Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 september 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013 is de heer Joly, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op datu Bij koni

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013204965
pub.
06/09/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013024305 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-40-14 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd voor het dekken van uitgaven van alle aard met betrekking tot type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 05/09/2014 numac 2014000297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. - Duitse vertaling sluiten is de heer Joly, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op datum van 15 september 2013.

Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2013 : - is de heer Peeters, P., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen; - is Mevr. Gevaert, H., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

Zij is aangewezen om haar ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent voor een periode van vijf jaar met ingang van de datum van de eedaflegging; - zijn benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik : - is Mevr. Hakin, P., licentiaat in de rechten, griffier in het hof van beroep te Luik; - de heer Swennen, F.-R., advocaat.

Zij zijn aangewezen om hun ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik voor een periode van drie jaar met ingang van de datum van de eedaflegging; - is de heer Hendrix, J., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.

Hij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Gent en te Oudenaarde; - is de heer Decorte, F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, benoemd tot rechter in deze rechtbank.

Hij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Brugge, te Ieper en te Veurne; - is de heer Saveyn, Ch., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde; - is de heer Rodesch, O., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Aarlen; - is de heer Teurelincx, C., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tiende kanton Antwerpen; - is Mevr. Van de Velde, C., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Schilde; - is Mevr. Van Casteren, Ch., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Aarschot; - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Herne-Sint-Pieters-Leeuw : - Mevr. Avaux, D.; - Mevr. Van Bellingen, K., licentiaten in de rechten, advocaten; - is Mevr. Brüls, Ch., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Eupen. - is de heer Liégeois, V., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Dour-Colfontaine; - is de heer Van Besien, L., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Vilvoorde; - is Mevr. Arens, L., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Eupen; - is de heer Leroy, F., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Verviers.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 16/01/2013 numac 2013009006 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 18/01/2013 numac 2012009511 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI - Peni sluiten is de benoeming van de heer Hubaux, P., tot de functie van assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 15 september 2013.

Bij koninklijk besluit van 29 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 decembe type koninklijk besluit prom. 29/04/2013 pub. 20/06/2013 numac 2013011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen met het oog op de omzetting van Richtlijn 2010/78/EU type koninklijk besluit prom. 29/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013201170 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de personeelsleden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. 29/04/2013 pub. 14/05/2013 numac 2013201567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 337/2, § 3, van de programmawet van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelatie tussen een bewakingsagent bedoeld bij de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere vei sluiten is de aanwijzing van Mevr.

Urbain, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 oktober 2013.

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2013 pub. 24/06/2013 numac 2013024223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2012 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie type koninklijk besluit prom. 05/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013024248 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 05/06/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013011294 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 19, § 4, van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren sluiten is de heer Holsters, L., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 24 september 2013.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^