Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 27 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013 is de heer Collignon, A., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sprimont, benoemd tot vrederechter van het kanton Vielsalm-La Roche-en-Ardenne-Houffal Bij koni

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013205334
pub.
27/09/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013 is de heer Collignon, A., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sprimont, benoemd tot vrederechter van het kanton Vielsalm-La Roche-en-Ardenne-Houffalize.

Bij koninklijke besluiten van 17 september 2013, die in werking treden op de dag van de eedaflegging, zijn aangewezen tot eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel voor een termijn van drie jaar : de Mevrn. - Stangherlin, K., - Lambert, C., - de heer Antioco, F., - Mevr. Van den Brande, N., substituten-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel.

Bij ministerieel besluit van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/09/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013022475 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/09/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013022477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013011496 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 19/09/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013022476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205574 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 januari 2010 tot benoeming van de leden van de Wateradviescommissie type ministerieel besluit prom. 19/09/2013 pub. 26/09/2013 numac 2013035825 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de vergoedingen, toelagen en voordelen van de personeelsleden van het Departement internationaal Vlaanderen die de Vlaamse Regering in het buitenland vertegenwoordi type ministerieel besluit prom. 19/09/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013022478 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten, dat in werking treedt op 23 september 2013, is Mevr. Merlin, Ch., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringzaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, gemachtigd om een opdracht te vervullen bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^