Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 september 2013, dat in werking treedt op 1 oktober 2013, is de heer De Temmerman, B., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brusse Bij koni

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013205454
pub.
04/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 september 2013, dat in werking treedt op 1 oktober 2013, is de heer De Temmerman, B., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 24 september 2013 is de heer De Loof, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent.

Bij koninklijk besluit van 24 september 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Verhegge, A., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, voor een termijn eindigend op 28 februari 2014.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013 is de aanwijzing van de heer Bontyès, O., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar op datum van 1 november 2013.

Bij koninklijk besluit van 11 september 2013 is de vrijstelling zoals bedoeld in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan Mevr.

Gevaert, H., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

Bij koninklijk besluit van 12 september 2013 is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Tongeren, van de heer Scherpenberg, S., wonende te Hoeselt, vernieuwd vooor een termijn met ingang van 10 oktober 2013 en eindigend op 31 december 2014.

Bij ministerieel besluit van 30 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013009452 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 2012 houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 30/09/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014035055 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake ste sluiten is de heer Colson, V., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Dinant, met ingang van 1 oktober 2013.

Het ministerieel besluit van 22 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013007198 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de benoeming van een revisor bij het Koninklijk Gesticht van Mesen type ministerieel besluit prom. 22/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013204847 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 25 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken sluiten, waarbij de heer Colson, V., benoemd werd als gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement te Hoei, is ingetrokken.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^