Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2013 : - is de aanwijzing van Mevr. De Vriendt, L., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, tot de functie van eerste substituut-procureur - is de heer

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013206759
pub.
06/12/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2013 : - is de aanwijzing van Mevr. De Vriendt, L., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 18 december 2013; - is de heer Henninck, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op datum van 6 januari 2014.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen zetelen sluiten is de aanwijzing van de heer Ureel, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 18 december 2013.

Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013205749 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 40 van de programmawet van 27 april 2007, tot bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013022548 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2002 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonor type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 18/10/2013 numac 2013003345 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013022547 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2003 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013204279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43duodecies van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013204280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43terdecies van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende sluiten is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Tongeren van de heer Vaes, J., wonende te Peer, vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 20 december 2013.

Bij koninklijke besluiten van 25 oktober 2013 : - is de aanwijzing van Mevr. Joliet, V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 januari 2014; - is de aanwijzing van Mevr. Rusinowski, M., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 januari 2014; - is de aanwijzing van Mevr. Orban, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 januari 2014.

Bij koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013002061 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties binnen sommige instellingen van openbaar nut sluiten is de aanwijzing van de heer Stéphany, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 januari 2014.

Bij koninklijke besluiten van 22 november 2013 : - is aan de heer Coens, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is de aanwijzing van de heer Van Der Kelen, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 11 december 2013.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2013 houdende toekenning van de laatste schijf van de dotatie voor 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013206367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013011620 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2013 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013011625 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het Europese Vluchtelingen Fonds 2013 sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2013, is aan de heer Van Bosstraeten, W., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 26 november 2013 : - is aan de heer Dawans, J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel; - is aan Mevr. Penners, A., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^