Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013, dat in werking treedt op 31 januari 2014, is de heer Nauwelaerts, E., voorzitter van de arbeidsrechtbank te Brugge, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensio Bij koninkl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013207416
pub.
06/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013003170 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 20/06/2013 numac 2013022336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van artikel 56, § 2, 1°, van de wet betreffende de verp sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2014, is de heer Nauwelaerts, E., voorzitter van de arbeidsrechtbank te Brugge, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eerhalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013202895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende wijziging en coördinatie van de statut type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 11/07/2013 numac 2013024249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2009 houdende de samenstelling en werking van het raadgevend comité van gebruikers van de gegevens van de stichting van openbaar nut van het Kankerregister type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013203283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voortgezette opleiding van de arbeiders in de subsecto type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013203281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de carenzdag (1) type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013012202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kad sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2014, is de heer Mention, P., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Namen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eerhalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Duitse vertaling sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2014, is mevr. Hanquinet, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eerhalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013204700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 11 juni 2013 van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen betreffende de vervanging van de feestdagen voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2 sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2014, is de heer Horgnies, Ph., voorzitter van de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013003354 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse wetten ter gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2010/78/EU van 24 november 2010 wat betreft de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteiten type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013003373 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2010/78/EU van 24 november 2010 wat betreft de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteiten type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013018445 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1988 betreffende het gebruik van eetbare oliën en voedingsvetten bij het frituren van voedingsmiddelen sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2014, is aan de heer Vervaeke, E., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013011583 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters, en de leden van de raad van bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013011622 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 betreffende satellietgrondstations en tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende het bestek van toepassing op de exploitatie van mobiele persoonlijke sa type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013206367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013011584 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters en de leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen en ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij dit instituut type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013011582 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag, benoeming van de ondervoorzitters en benoeming van twee leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013011620 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2013 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 02/01/2014 numac 2013022604 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2014, is aan de heer Desmedt, A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Zandhoven.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 14 januari 2013 betreffende het burgerinitiatief in de zin van de Europese Verordening nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013206293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van herstelling, onderhoud en verbouwing van schepen, generatorsets, evenals de herstelling van laadbakken voor mijnvrachtwagens gelegen in Péronnes-lez-Antoing en die onder het Paritair Comité type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 14 januari 2013 betreffende het burgerinitiatief in de zin van de Europese Verordening nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013206090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van metaalconstructies, verplaatsing van productielijn, montage en industrieel ouderhoud gelegen in Ligny en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorter sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2014, is aan de heer Slechten, M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Maasmechelen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013014734 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 januari 2010 tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige agenten van de spoorweginfrastructuurbeheerder die belast worden met de controle op de na sluiten, dat in werking treedt op 31 januari 2014, is het aan de heer Peeters, R., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^