Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 26 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 februari 2014, zijn voorlopig benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : Mevr. Mertens A., assistent bij dit parket. Dit besluit

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009079
pub.
26/02/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 februari 2014, zijn voorlopig benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : Mevr. Mertens A., assistent bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; de heer Wilmart T., medewerker op arbeidsovereenkomst bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 17 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2010 tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor type ministerieel besluit prom. 17/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014011070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7° van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de be type ministerieel besluit prom. 17/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014201700 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 26 januari 2011 houdende de aanwijzing van de instelling bevoegd voor beoordeling van technische dossiers bij de aanvraag van een conformiteitsattest voor een vast opgestelde zendantenne type ministerieel besluit prom. 17/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014011140 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervangend lid van de « Evaluatiecommissie Oorsprong » sluiten, is aan de heer Van Malderen P., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Lennik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^