Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 12 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, is de heer Coenen, F., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, ambtshalve in ruste gesteld op datum van 28 februari 2014 's avonds. Bij koninklijk besluit van Dit besluit he

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009096
pub.
12/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, is de heer Coenen, F., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, ambtshalve in ruste gesteld op datum van 28 februari 2014 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, is aan Mevr.

Deneumostier, E., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 februari 2014.

Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, is aan Mevr. Lievens, S., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 februari 2014 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 21 februari 2014, is voorlopig benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Dour-Colfontaine, Mevr.

Doye, G., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 6 maart 2014 : - is een einde gesteld aan de opdracht van Mevr. Van Vaerenbergh, N., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel, om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 januari 2014; - is een einde gesteld aan de opdracht van Mevr. Rijckbosch, M., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Kraainem-Sint-Genesius-Rode, om haar ambt gedeeltelijk uit te oefenen bij het vredegerecht van het kanton Sint-Pieters-Woluwe.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2014.

Bij ministerieel besluit van 4 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/03/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014009105 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en ontslag van voorzitters en secretarissen voor Commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 04/03/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014011168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 04/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014011170 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 87 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 04/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014027094 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het plan tot beperking van de toepassing van de gewasbeschermingsmiddelen in de openbare ruimten type ministerieel besluit prom. 04/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014201760 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst die coördinatie en -beoordelingsopdrachten zullen vervullen ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het type ministerieel besluit prom. 04/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014201761 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst die inspectieopdrachten zullen vervullen ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het sluiten, is aan Mevr. Geeraerts, D., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Herentals, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 april 2014.

Bij ministerieel besluit van 6 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/03/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014029262 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de vice-voorzitter van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 06/03/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014003139 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in januari tot en met april 2012 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 06/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014022098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type ministerieel besluit prom. 06/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014003115 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de vanaf mei 2012 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 06/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2013 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor deontologie van de hulpverlening aan de jeugd type ministerieel besluit prom. 06/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014031219 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanluiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen sluiten, is aan Mevr. Godefroid, M.-A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^