Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 21 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, in werking tredend op 31 maart 2014 `s avonds, is de heer Boelaert, A., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Wetteren-Zele, op zijn verzoek in ruste geste Betrokk

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009120
pub.
21/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, in werking tredend op 31 maart 2014 `s avonds, is de heer Boelaert, A., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Wetteren-Zele, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, is aan Mevr. Franssen, S., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2013 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 11 maart 2014 zijn benoemd tot : - griffier bij het hof van beroep te Brussel, de heer Smets, D., griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Doornik.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings te Halle- Vilvoorde, Mevr. Grosemans, N., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de dag bedoeld in artikel 61, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012, betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel; - in de vakklasse A2 met de titel van secretaris-hoofd van dienst van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, de heer Bourdet, D., secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^