Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 25 april 2014
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, in werking tredend op 17 augustus 2014 's avonds, is de heer Coenen, F., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Maaseik, in ruste gesteld. Betrokkene Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009200
pub.
25/04/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, in werking tredend op 17 augustus 2014 's avonds, is de heer Coenen, F., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Maaseik, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, in werking tredend op 31 maart 2014 's avonds, is Mevr. Spranghers, A., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014, in werking tredend op 22 februari 2015 's avonds, is de heer Xhauflaire, L., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van het hof van beroep te Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014, uitwerking hebbend met ingang van 31 juli 2013 's avonds, is Mevr. Dessy, L., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 april 2014, is aan Mevr. Vankeirsbilck, L., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 26 februari 2014 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 10 april 2014, is aan Mevr. De Jonge, J., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij het arbeidshof te Gent.

Dit besluit treedt in werking op 6 mei 2014 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 10 april 2014, is aan Mevr. Piette, V., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van voorlopig benoemd griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel.

Dit besluit treedt in werking op 30 juni 2014 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 10 april 2014, uitwerking hebbend met ingang van 28 februari 2014 's avonds, is Mevr. Maladry, C., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014, in werking tredend op 30 april 2014 's avonds, is Mevr. Van Lancker, C., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 april 2014, is aan de heer Bourguignon, S., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van voorlopig benoemd secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op 31 mei 2014 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 10 april 2014, uitwerking hebbend met ingang van 30 september 2013 's avonds, is Mevr. Sepult, M., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 10 april 2014, uitwerking hebbend met ingang van 26 november 2013 's avonds, is de heer Lonneux, G., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 april 2014, uitwerking hebbend met ingang van 16 maart 2014 's avonds, is Mevr. Hannart, T., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 april 2014, is benoemd tot hoofdgriffier van het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel, de heer De Rouck, D., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 10 april 2014, zijn benoemd tot : griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, Mme Hosdey, N., griffier bij het vredegerecht Brugge I. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad; in de vakklasse A2 met de titel van secretaris-hoofd van dienst bij het federaal parket, de heer Lanssens, A., secretaris bij het parket van het hof van beroep te Gent.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de vakklasse A2 met de titel van secretaris-hoofd van dienst bij het parket van het hof van beroep te Brussel, Mevr. Franck, J., secretaris-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij het parket van het arbeidshof Brussel.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministerieel besluit van 15 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014202557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de secretaris van een paritair comité type ministerieel besluit prom. 15/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014022159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014202558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de secretaris van een paritair comité type ministerieel besluit prom. 15/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van restaurateur of van traiteur-banketaannemer sluiten, is aan Mevr. Geboes, C., assistent bij de griffie van het arbeidshof te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit hof te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 mei 2014.

Bij ministeriële besluiten van 17 april 2014, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij het parket van het arbeidsauditoraat te Brussel te vervullen aan : Mevr. Adam, N., assistent bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Cuvelier, V., assistent bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Jennequin, S., assistent bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^