Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 09 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 april 2014, is benoemd in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Jacobs E., griffier bij deze rechtbank; Dit besluit tr Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009261
pub.
09/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 april 2014, is benoemd in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Jacobs E., griffier bij deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 24 april 2014, uitwerking hebbend met ingang van 31 maart 2014 's avonds, is de heer Helbois M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, in werking tredend op 30 juni 2014 's avonds, is Mevr. Mornie M., secretaris-hoofd van dienst bij het parket van het hof van beroep te Gent, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 25 april 2014, zijn voorlopig benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen : Mevr. Devise F., assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Bergen en te Charleroi, afdeling Charleroi.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; de heer Durvaux B., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Charleroi.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Helin J., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht Doornik II. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; de heer Louette C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Charleroi.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Paindavoine G., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de politierechtbank Henegouwen, afdeling Charleroi.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 24 april 2014, zijn benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Halle-Vilvoorde : Mevr. Georges C., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de dag bedoeld in artikel 61, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel;

Mevr. Gilliard T., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de dag bedoeld in artikel 61, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Bij ministerieel besluit van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014021060 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 05/05/2014 pub. 01/12/2014 numac 2014029724 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidiee type ministerieel besluit prom. 05/05/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035702 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit betreffende de uitvoering van de REG-openbaredienstverplichtingen vanaf 2014 type ministerieel besluit prom. 05/05/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029593 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2007 houdende benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en van het niet-conf type ministerieel besluit prom. 05/05/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Zakentall » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie sluiten, is de heer Messiant D., assistent bij het arbeidsauditoraat te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij dit parket te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 28 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014021056 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 oktober 2013 betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 28/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014021054 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2013 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbel sluiten, is Mevr. Buggenhoudt A., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket Oost-Vlaanderen;

Dit besluit treedt in werking op 16 juni 2014.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^