Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 22 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014, is op haar verzoek, ontslag verleend aan Mevr. Hertay, F., uit haar ambt van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik. Dit besluit heeft uitwerking met ingang Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009285
pub.
22/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014, is op haar verzoek, ontslag verleend aan Mevr. Hertay, F., uit haar ambt van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 8 december 2013 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 24 april 2014, is op zijn verzoek ontslag verleend aan de heer Pain, G., uit zijn ambt van voorlopig benoemd attaché P&O in de vakklasse A1 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Dit besluit treedt in werking op 31 mei 2014 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 24 april 2014, is op haar verzoek ontslag verleend aan Mevr. Doneux, C., uit haar ambt van voorlopig benoemd griffier bij het vredegerecht Luik IV. Dit besluit treedt in werking op 31 mei 2014 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 8 mei 2014, in werking tredend op 31 mei 2014 's avonds, is Mevr. Loiselet, A., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 april 2014, uitwerking hebbend met ingang van 31 maart 2014 's avonds, is Mevr. Lambrecht, M., hoofdsecretaris in de vakklasse A3 van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 25 april 2014, zijn benoemd tot : in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij het hof van beroep te Gent, Mevr. De Vleeschauwer, M., griffier bij de arbeidsrechtbank Gent, arrondissement Oost-Vlaanderen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; griffier bij de rechtbank van koophandel Gent, gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, de heer Deleu, B., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad; griffier bij de vredegerechten van het arrondissement West-Vlaanderen, Mevr. Vancompernolle, V., griffier bij de politierechtbank Oost-Vlaanderen.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministerieel besluit van 30 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203372 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2014 tot toekenning van steun aan ondernemingen ter compensatie van indirecte emissiekosten type ministerieel besluit prom. 30/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014015153 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW CNCD-11.11.11 als koepel voor het Frans taalregime sluiten, is aan Mevr. Rutté, D., griffier bij de voormalige rechtbank van koophandel te Verviers en te Eupen, opdracht gegeven om tijdelijk haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen;

Betrokkene wordt opdracht gegeven om gelijktijdig haar ambt te vervullen bij de rechtbank van koophandel, de arbeidsrechtbank, de politierechtbank en de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Eupen.

Bij ministeriële besluiten van 5 mei 2014 : is aan Mevr. Maus, I., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Leuven, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan Mevr. Piot, P., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Leuven, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan Mevr. Van der Veken, E., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Leuven, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan Mevr. Scheepmans, L., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Leuven, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203380 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de visvangst tijdelijk verboden wordt op het kanaal Pommeroeul-Condé type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014035604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een code van goede praktijk ter uitvoering van artikel 11 van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en ter uitvoering van artikel 28 en artikel 41 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014035678 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het tweede projectuitvoeringsplan van het natuurinrichtingsproject Dijlevallei ten zuiden van Leuven type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 30/03/2017 numac 2017011428 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van het gesubsidieerde uurforfait in 2014 voor de gezins- of bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen van de diensten voor thuiszorg type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031510 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de botanische benaming van tomaten type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014007262 bron federale overheidsdienst financien ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een revisor ter vervanging van de revisor bij het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014035757 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de meetprocedure en de meetstrategie van elektromagnetische golven in de omgeving van vast opgestelde zendantennes sluiten, is aan heer Tavernier, R., assistent bij de griffie van het arbeidshof Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit hof te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014035494 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2013 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014011386 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere bepalingen voor de geschiktheidstest voorzien in artikel 86, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch type ministerieel besluit prom. 15/05/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014029475 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het centrum voor tweede lezing binnen het Referentiecentrum voor opsporing van kanker in de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014011387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de diploma's of studiegetuigschriften vereist voor de benoeming in de diverse graden van niveau A bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie sluiten, is aan Mevr. Messelier, R., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de arbeidsrechtbank Gent, te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 5 mei 2014 : is aan Mevr. Delchambre, P., assistent bij het parket van het arbeidshof Brussel opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij het parket van dit hof te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan de heer De Loof, L., assistent bij het parket van het arbeidshof Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij het parket van dit hof te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^