Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 12 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, in werking tredend op 30 juni 2014 `s avonds, is Mevr. De Coker B., griffier bij de arbeidsrechtbank te Nijvel, op haar verzoek, in ruste gesteld; Betrokkene mag haar aanspraak op pe Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009356
pub.
12/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013205607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 betreffen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014024241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2010 betreffende het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van landbouwhuisdieren type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014011372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 107, § 1 en § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende divers type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen w type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003192 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België aangaande bezwaarde activa in het kader van herstelplannen sluiten, in werking tredend op 30 juni 2014 `s avonds, is Mevr. De Coker B., griffier bij de arbeidsrechtbank te Nijvel, op haar verzoek, in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014024327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor hydro-elektrische energie-opslag in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeen type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024279 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2014 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014000423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014011370 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de samenwerking tussen het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie enerzijds, en de Belgische Mededingingsautoriteit anderzijds type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014002028 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de bepaling van de bevoegdheid van het Bestuur van de medische expertise en tot wijziging van sommige bepalingen inzake arbeidsongevallen in de overheidssector type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009284 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014022259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen sluiten, in werking tredend op 28 februari 2015 's avonds, is Mevr. Colemonts D., griffier bij het vredegerecht Hasselt II, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 130, § 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014012106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 20 van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009294 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende het statuut van de Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014011446 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014011502 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang. - Addendum sluiten, in werking tredend op 30 juni 2014 's avonds, is Mevr. Mourin N., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van het hof van beroep te Bergen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 130, § 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014012106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 20 van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009294 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende het statuut van de Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014011446 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014011502 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang. - Addendum sluiten, in werking tredend op 30 juni 2014 's avonds, is de heer Carpreau J.-R., griffier bij het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 130, § 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014012106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 20 van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009294 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende het statuut van de Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014011446 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014011502 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang. - Addendum sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 30 april 2014 `s avonds, is Mevr. Van Calster L., griffier bij het arbeidshof Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 130, § 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014012106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 20 van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009294 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende het statuut van de Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014011446 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014011502 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang. - Addendum sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 30 april 2014 's avonds, is Mevr. Delbart D., griffier bij de arbeidsrechtbank te Bergen en te Charleroi, gerechtelijk arrondissement Henegouwen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 130, § 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014012106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 20 van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009294 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende het statuut van de Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014011446 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014011502 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang. - Addendum sluiten, in werking tredend op 31 december 2014 's avonds, is Mevr. Lebrun L., griffier bij het vredegerecht Marche-en-Famenne - Durbuy, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014014301 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het reizigersvervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het vervoer van de werklieden type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014022297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 21 december 2012 houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 2 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.338 voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2014 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaansze type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met b type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014022284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014022421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 31 maart 2014 's avonds, is de heer Lepage C., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank van koophandel te Namen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014014301 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het reizigersvervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het vervoer van de werklieden type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014022297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 21 december 2012 houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 2 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.338 voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2014 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaansze type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met b type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014022284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014022421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten, in werking tredend op 31 december 2014 's avonds, is de heer Van Grembergen W., griffier bij de bestendige krijgsraad, met opdracht zijn ambt uit te oefenen bij de politierechtbank Oost-Vlaanderen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014024327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor hydro-elektrische energie-opslag in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeen type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024279 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2014 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014000423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014011370 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de samenwerking tussen het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie enerzijds, en de Belgische Mededingingsautoriteit anderzijds type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014002028 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de bepaling van de bevoegdheid van het Bestuur van de medische expertise en tot wijziging van sommige bepalingen inzake arbeidsongevallen in de overheidssector type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009284 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014022259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen sluiten, in werking tredend op 31 december 2014 's avonds, is Mevr. De Pestel K., secretaris bij het parket Oost-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 130, § 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014012106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 20 van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009294 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende het statuut van de Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014011446 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014011502 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang. - Addendum sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 28 februari 2014 's avonds, is Mevr. Thiry D., secretaris-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 130, § 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014012106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 20 van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009294 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende het statuut van de Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014011446 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014011502 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang. - Addendum sluiten, is aan Mevr. Fallay F., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 februari 2014 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014014301 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het reizigersvervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het vervoer van de werklieden type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014022297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 21 december 2012 houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 2 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.338 voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2014 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaansze type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met b type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014022284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014202921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014022421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten, in werking tredend op 31 juli 2014 's avonds, is Mevr. De Grave G., secretaris bij het parket Oost-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014024327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor hydro-elektrische energie-opslag in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeen type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024279 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2014 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014000423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014011370 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de samenwerking tussen het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie enerzijds, en de Belgische Mededingingsautoriteit anderzijds type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014002028 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de bepaling van de bevoegdheid van het Bestuur van de medische expertise en tot wijziging van sommige bepalingen inzake arbeidsongevallen in de overheidssector type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009284 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014022259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen sluiten, wordt het artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 gewijzigd als volgt : "is benoemd in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de arbeidsrechtbank Luik, Mevr. Deventer A., griffier bij het arbeidshof Luik".

Bij ministerieel besluit van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014014286 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer over de weg type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014014329 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het reizigersvervoer over de weg sluiten, is aan Mevr. Martin G., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 2 juni 2014 : is aan Mevr. Van Tendeloo M., griffier bij het vredegerecht Antwerpen VII opdracht gegeven om tijdelijk haar ambt te vervullen bij het vredegerecht Herentals;

Dit besluit treedt in werking op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad; is aan de heer Gordts E., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht Brussel V, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit vredegerecht te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 6 juni 2014 : is aan Mevr. Vanparijs C., assistent bij de griffie van het vredegerecht Brugge I, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit vredegerecht te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan de heer D'Ortona E., assistent bij het federaal parket, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij dit parket te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^