Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 september 2014, is aan de heer Vercauteren, P., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. Dit besluit heeft uitwerki Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009520
pub.
02/10/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 september 2014, is aan de heer Vercauteren, P., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 maart 2014 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 19 september 2014, wordt het koninklijk besluit van 4 november 2013, waarbij aan Mevr. Delahaye, M., ontslag verleend werd uit haar ambt van secretaris bij het parket Leuven, als niet-bestaande beschouwd.

Bij koninklijk besluit van 23 september 2014, is een einde gesteld aan de functies van de heer Pauwels, H., secretaris bij het parket Brussel, met ingang van 31 augustus 2014 's avonds.

Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij ministeriële besluiten van 25 september 2014 : - is een einde gesteld aan de opdracht tot griffier bij de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel, van Mevr. Schikorr, F., assistent bij de griffie van deze rechtbank met ingang van 1 september 2014; - is een einde gesteld aan de opdracht tot griffier bij het vredegerecht Anderlecht II, van Mevr. Van der Beken, M., medewerker bij de griffie van dit vredegerecht.

Dit besluit treedt in werking op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministerieel besluit van 19 september 2014, is aan Mevr. Van den Eynde, B., assistent bij de griffie van de politierechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 25 september 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/09/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014036728 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2013 houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaboratoria, controleartsen en chaperons, wat betreft de vergoeding van de controlelaboratoria type ministerieel besluit prom. 25/09/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029645 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de administrateur van de « Université de Mons » type ministerieel besluit prom. 25/09/2014 pub. 09/12/2014 numac 2014029763 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers sluiten, is de heer Warland, P., attaché-selectie op arbeidsovereenkomst bij het Directoraat-generaal rechterlijke organisatie, aangewezen om zijn ambt te vervullen in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^