Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 20 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 februari 2014 : - is de heer Pieters, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent; - is de heer Malefason, S., substituut-p - zijn benoemd

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014201159
pub.
20/02/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 februari 2014 : - is de heer Pieters, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent; - is de heer Malefason, S., substituut-procureur des Konings bij het parket te Kortrijk, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent; - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : - Mevr. Coppieters, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; - de heer Van Steenbergen, F., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Turnhout.

Zij zijn gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Mechelen en te Turnhout.

Zij zijn, vanaf de dag bedoeld in artikel 163 van de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum sluiten betreffende de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de Rechterlijke Orde, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging benoemd tot rechter in de nieuwe rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en nemen rang op de datum van hun eedaflegging als rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; - is de heer Funck, J.-F., rechter in de arbeidsrechtbank te Nijvel, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Hij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.

Hij is benoemd, met ingang van de dag bedoeld in artikel 61, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel sluiten betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel en neemt rang op de datum van zijn eedaflegging als rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Hij is gelijktijdig benoemd, met ingang van de dag bedoeld in artikel 61, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012009297 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel sluiten betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Waals-Brabant; - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen : - Mevr. Brilot, F., licentiaat in de rechten, referendaris in de arbeidsrechtbank te Luik; - Mevr. Fallay, F., licentiaat in de rechten, secretaris van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant.

Zij zijn gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Marche-en-Famenne en te Neufchâteau.

Zij zijn, vanaf de dag bedoeld in artikel 163 van de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum sluiten betreffende de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de Rechterlijke Orde, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luxemburg en nemen rang op de datum van hun eedaflegging als rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen; - is de heer Vidic, L., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Verviers, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Nijvel.

Hij is gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel.

Hij is, vanaf de dag bedoeld in artikel 163 van de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum sluiten betreffende de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de Rechterlijke Orde, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket van Waals-Brabant en neemt rang op de datum van zijn eedaflegging als substituut-procureur des Konings bij het parket te Nijvel; - is Mevr. Colangelo, M., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Vorst; - is de heer De Schryver, A., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Leuven; - is Mevr. Verhaeghe, H., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Menen.

Bij koninklijke besluiten van 5 februari 2014, die in werking treden op 1 maart 2014 : - is Mevr. Defour, A., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Geldenaken-Perwijs; - is de heer Derroitte, J.-F., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Luik.

Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014009074 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor onderhoudsbijdragen type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014024067 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014200897 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2014 sluiten, dat in werking treedt op 9 februari 2014, is de heer Falmagne, L.-F., arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Luik, opnieuw benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel.

Hij is tevens opnieuw aangewezen als eerste substituut-arbeidsauditeur bij dit auditoraat voor een termijn eindigend op 31 januari 2015.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^