Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013, dat in werking treedt op 30 april 2014, is de heer Verloot, R., vrederechter van het kanton La Louvière, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014201879
pub.
03/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013, dat in werking treedt op 30 april 2014, is de heer Verloot, R., vrederechter van het kanton La Louvière, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, dat in werking treedt op 30 april 2014, is de heer Draulans, J., vrederechter van het kanton Aarschot, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, dat in werking treedt op 30 april 2014, is aan de heer Marcy, S., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014, dat in werking treedt op 30 april 2014, is het aan Mevr. Vandeputte, D., vergund de titel van haar ambt van rechter in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 februari 2014 is de heer Vermassen, J., plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Aalst, vanaf de dag bedoeld in artikel 163 van de wet van 1 december 1963 van de wet van 1 december 2013 betreffende de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging benoemd tot plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Oost-Vlaanderen, afdeling Aalst, en neemt rang in op 7 augustus 1978.

Ontslag is verleend aan hem uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Aalst en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren, met ingang van 30 april 2014.

Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, dat in werking treedt op 30 april 2014 is aan Mevr. Morantin, J., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Elsene.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^