Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 12 mei 2014
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 31 maart 2012, is het de heer Piryns, W., vergund om de titel van ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Brussel, eershalve te voeren.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014202940
pub.
12/05/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 31 maart 2012, is het de heer Piryns, W., vergund om de titel van ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Brussel, eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 is de heer Tailly, P., substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^