Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2014 is de heer Borin, L., rechter in de politierechtbank te Leuven, in ruste gesteld op datum van 30 juni 2014. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de Hij is, op

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014203493
pub.
03/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2014 is de heer Borin, L., rechter in de politierechtbank te Leuven, in ruste gesteld op datum van 30 juni 2014.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opgengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 31 december 2014.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat in werking treedt op 30 juni 2014, is het aan de heer Steppe P., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel, afdeling Antwerpen, eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, dat in werking treedt op 22 juni 2014 : - is de heer Borginon, A., benoemd tot lid van de Cel voor financiële informatieverwerking; - zijn de mandaten van de heren de Mûelenaere, Ph., vice-voorzitter van de Cel voor financiële informatieverwerking, Verhelst, B., plaatsvervangend voorzitter van de Cel voor financiële informatieverwerking, De Samblanx, M., en Denolf, J., leden van de Cel voor financiële informatieverwerking, hernieuwd.

Voor zover verenigbaar met de goede werking van de Cel voor financiële informatieverwerking blijven de heren Verhelst, B., en Denolf, J., hun functie respectievelijk van magistraat van het openbaar ministerie en bij de Federale gerechtelijke politie uitoefenen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^