Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 10 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat in werking treedt op 30 juni 2014, is aan Mevr. de Smet N., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale reïnte Het is

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014203612
pub.
10/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003192 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België aangaande bezwaarde activa in het kader van herstelplannen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003190 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 16 april 2014 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beursvennootschappen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014022216 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013205607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 betreffen sluiten, dat in werking treedt op 30 juni 2014, is aan Mevr. de Smet N., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 25 april 2014 : - is aan de heer Verelst Ch., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen. - is aan de heer Philipsen E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Hasselt.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 25 en volgende van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014202683 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen en van 12 augustus type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2013012288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het minimum uurloon type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2013207227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige invalide arbeiders van de type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitker sluiten, is het aan de heer Mathieu P., vergund de titel van zijn ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toekenning aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 25 en volgende van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014202683 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen en van 12 augustus type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2013012288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het minimum uurloon type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2013207227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige invalide arbeiders van de type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitker sluiten, is aan de heer Eugène R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014014301 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het reizigersvervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014014302 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het goederenvervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014021067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Bernard D., eerste substituut-krijgsauditeur, met opdracht bij het federaal parket, aangewezen tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijke besluiten van 22 mei 2014: - is de heer Marchandise M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Bergen. - is de heer Baumel A., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen. - is Mevr. Dufrasne C., licentiaat in de rechten, advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Boussu, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen. - is de heer Oldenhove de Guertechin (Jonkheer) L., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, benoemd tot vrederechter van het kanton Edingen-Lens. - is Mevr., Delmarche C., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Châtelet.

Bij koninklijk besluit van 27 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid, tot verhoging van het bedrag van de pensioentoelag type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende outplacement type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014022289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ploe type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldiging type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014202961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskredi type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 sluiten, dat heden in werking treedt, is de heer Van Nieuwenhoven, W., afdelingsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent en arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent ten persoonlijke titel, opnieuw benoemd tot substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent.

Hij neemt in deze hoedanigheid rang in op datum van 29 november 2006.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^