Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 15 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2014 : - is aan Mevr. Carron V., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk. - in he - is in het

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014204547
pub.
15/07/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2014 : - is aan Mevr. Carron V., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk. - in het koninklijk besluit van 12 mei 2014, waarbij de heer Savatic D., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, die benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Nijvel en tevens aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank voor een termijn van vijf jaar, dienen de woorden "rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel" te worden vervangen door de woorden "rechter in de rechtbank van koophandel te Nijvel" en moeten de woorden "benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel en tevens" worden geschrapt. - is in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 maart 2014, waarbij Mevr. Van den Berghe R., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, haar rang in neemt op datum van 21 januari 1998 als substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, de datum van "21 januari 1998" vervangen door de datum van "21 januari 1993". - dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2014, dient in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 maart 2014, waarbij Mevr.

Arbib N., benoemd is tot rechter in de nieuwe rechtbank van eerste aanleg Luik met ranginname op datum van 9 september 2013, de datum van "9 september 2013" te worden vervangen door de datum van "5 oktober 2009".

Bij ministeriële besluiten van 3 juli 2014, is een einde gesteld aan de vergunning tot afwezigheid, met ingang van 1 juli 2014, verleend aan : - de heer Lipszyc S., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Luik; - Mevr. Homans B., kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen; - de heer Cottyn J.-L., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent; - de heer Robert E., toegevoegd rechter in de politierechtbank te Luik. - is de duur van de stage van de heer Vandaele Th., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, verlengd voor een periode van zes maanden met ingang van 1 juli 2014.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^