Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2013, dat in werking treedt op 30 september 2014, is de heer Snelders, N., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014205493
pub.
03/09/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013009439 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013011536 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013011538 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement genomen in uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor de handelaren in diaman type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013003272 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overhei sluiten, dat in werking treedt op 30 september 2014, is de heer Snelders, N., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014022020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014022021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014022018 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri sluiten, dat in werking treedt op 30 september 2014, is de heer Kaiser, A., vrederechter van het eerste kanton Hoei, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014024146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de homeopathie sluiten, dat in werking treedt op 30 september 2014, is de heer Heimans, H., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014009118 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009125 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, met het oog op de herdenkin type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt sluiten, dat in werking treedt op 30 september 2014, is de heer Van Hoecke, Ch., vrederechter van het eerste kanton Gent, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 19 april 2014, die in werking treden op 30 september 2014, zijn op hun verzoek, in ruste gesteld, de heren: - Simons, A., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen; - Vanommeslaeghe, B., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen; - Garot A., toegevoegd politierechter in de politierechtbank Luik.

Hij is op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 31 maart 2015.

Zij kunnen hun aanspraak op pensioen laten gelden en het is hun vergund de titel van hun ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014022314 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, §§ 1, 11°, en 11, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor gene type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003190 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 16 april 2014 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beursvennootschappen sluiten, dat in werking treedt op 30 september 2014, is de heer Steppe, J., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014014301 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het reizigersvervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 29/10/2014 numac 2014012090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci sluiten, dat in werking treedt op 30 september 2014, is de heer Dumont Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014022289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014202914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ploe type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014022444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2011 sluiten, dat in werking treedt op 30 september 2014, is aan de heer Leroy, B., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Verviers I-Herve.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014024294 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2014 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening sluiten, dat in werking treedt op 30 september 2014, is Mevr. Rijs, C., vrederechter van het kanton Ukkel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 9 juli 2014, die in werking treden op 30 september 2014 : - is Mevr. Denisty, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, in ruste gesteld.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren; - is de heer De Decker, L., afdelingsvoorzitter en voorzitter ten persoonlijke titel van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^