Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 februari 2014, dat in werking treedt op 31 oktober 2014, is Mevr. Transaux K., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pen Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014206012
pub.
03/10/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders sluiten, dat in werking treedt op 31 oktober 2014, is Mevr. Transaux K., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014024086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van apotheker type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014003085 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014201894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014201542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014000218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014003077 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9, tweede lid van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de procedure voor de voorafgaande adviesaanvraag type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. - Duitse vertaling sluiten, dat uitwerking heeft op 1 april 2014, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging, is de heer Zymler Ch., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Antwerpen en neemt in deze hoedanigheid rang in op datum van 8 december 1986.

Hij is vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Antwerpen met ranginname op datum van 1 augustus 2005.

Hij is in ruste gesteld, kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren met ingang van 31 oktober 2014.

Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014000214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en tot voorschrift van de inschrijving in het wachtregister van d type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014022172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, §§ 1, b), en 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor gene type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014003082 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van toegankelijkheid voor particuliere beleggers in de zin van artikel 4, derde lid, g, artikel 4, vierde lid, f, en artikel 5, eerste lid, h, van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen i type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014003078 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9, eerste lid van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de geschikte projecten voor financiering in het kader van een thematische type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014014271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 371.809,57 EUR aan de gemeente Elsene in het kader van de stimulering van wijken in toepassing van de huidige bijakte bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014014255 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 9.000.000 EUR aan het Jules Bordetinstituut in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffe type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014011390 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het "Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s" voor het jaar 2014 sluiten, dat uitwerking heeft op 1 april 2014, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging, is Mevr. Velaers H., rechter in de arbeidsrechtbank te Tongeren, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen en neemt in deze hoedanigheid rang in op datum van 18 september 1996.

Zij is in ruste gesteld, kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren met ingang van 31 oktober 2014.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pensioenreglement va type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003192 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België aangaande bezwaarde activa in het kader van herstelplannen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003190 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 16 april 2014 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beursvennootschappen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2014 sluiten, dat in werking treedt op 31 oktober 2014, is Mevr. Dutillieux Ch., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hervorming van het overlevingspensioen en van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014009415 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek i type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014007374 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2013-2014 van de 164ste promotie polytechniek en de 149ste promotie sociale en militair sluiten, dat in werking treedt op 30 oktober 2014, is de heer Delvaux A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, en rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014000652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de buitengewone parlementaire zitting 2014 type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014000817 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014012134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de brugdagen voor 2014, 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 12/11/2015 numac 2015000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014204498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de wijziging van de gecoördineerde statuten van type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014003359 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekk type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014018318 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 02-33-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparen sluiten, dat in werking treedt op 31 oktober 2014, is aan de heer Sustronck G., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van de bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 02/03/2016 numac 2015201962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014003362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 13 juni 2014 tot wijziging van het reglement van inwendige orde van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financi type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het fonds voor vorming type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling, voor 2013-2014, van de procedure en van type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014204724 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgaan naar de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014205295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor oudere mind sluiten, is de heer Dupont W., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Gent, in ruste gesteld op datum van 31 oktober 2014.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 30 april 2015.

Bij koninklijke besluiten van 4 september 2014, die in werking treden op de datum van 31 oktober 2014 : - is aan de heer Clijmans E., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Van Steenwinkel J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter het vredegerecht van het achtste kanton Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^