Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014, dat in werking treedt op 30 november 2014, is de heer Margraff Ch., raadsheer in het arbeidshof te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014206650
pub.
03/11/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014009074 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor onderhoudsbijdragen type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 20/02/2014 numac 2014200765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 37, 71bis, 116 en 130 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot invoeging van een artikel 48bis en tot opheffing van artikel 74bis in hetzelfde beslui type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014200897 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014024067 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2014, is de heer Margraff Ch., raadsheer in het arbeidshof te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014009118 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014011270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014201719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36 en 94 en tot invoeging van een artikel 94bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de vrijwillige militaire inzet type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202367 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 24 november 2009 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014201850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het bont en kleinvel en tot vaststelling van het aantal leden ervan sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2014, is de heer Embrechts J., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003147 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014003111 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende integratie van de Dienst voor Alimentatievorderingen in de Algemene Admin type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februa type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014022228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen van het huishoudelijk reglement van de Technische Geneeskundige Raad type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014014235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenhede type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 94 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus voor het gerechtelijk arrondissement Henegouwen sluiten, is de heer Mackelbert H., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld op datum van 30 november 2014.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 31 mei 2015.

Bij koninklijk besluit van 19 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling voor 2014 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de k type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het sectoraal stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het k type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, houdende vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de inning van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds van type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de bijdrage verschuldigd aan het "Sociaal Fonds type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014012171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaansze type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesla sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2014, is de heer Verhelst B., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, plaatsvervangend voorzitter van de Cel voor Financiële Informatieverwerking, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/09/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014024364 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende levensmiddelenadditieven, ter implementatie van verordening Nr. 1333/2008 type koninklijk besluit prom. 17/09/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de inhoud van de overeenkomst die wordt gesloten en de sancties die kunnen worden opgelegd krachtens artikel 74/9, § 3, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de v type koninklijk besluit prom. 17/09/2014 pub. 07/10/2014 numac 2014205011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende uitbreiding van de toepassing van artikel 4 van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale o type koninklijk besluit prom. 17/09/2014 pub. 03/09/2015 numac 2015000446 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de inhoud van de overeenkomst die wordt gesloten en de sancties die kunnen worden opgelegd krachtens artikel 74/9, § 3, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de v sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2014, is aan de heer Mercelis I., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling voor 2014 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de k type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het sectoraal stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het k type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, houdende vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de inning van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds van type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de bijdrage verschuldigd aan het "Sociaal Fonds type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014012171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaansze type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014205620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesla sluiten, dat in werking treedt op 30 november 2014, is aan de heer Martens G., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Brugge.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^