Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 20 april 2015

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 april 2015 : - zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, die in werking treden op de datum van de eedaflegging dewelke niet mogen plaatsvinden voor 1 mei 2015: - de he - de heer Gra

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009208
pub.
20/04/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 april 2015 : - zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, die in werking treden op de datum van de eedaflegging dewelke niet mogen plaatsvinden voor 1 mei 2015: - de heer Decoker J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen; - de heer Granata S., rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. - is benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging dewelke niet mag plaatsvinden voor 1 juli 2015, mevr. Heiremans P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. - is mevr. Vermeir A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, benoemd tot vrederechter van het kanton Halle.

Zij wordt, in subsidiaire orde, benoemd tot vrederechter in elk kanton van het gerechtelijk arrondissement Brussel. - is de heer Schelkens W., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, benoemd tot rechter in de politierechtbank Antwerpen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^