Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 mei 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014, dat in werking treedt op 31 mei 2015, is Mevr. Colinet, D., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen laten Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009227
pub.
04/05/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hervorming van het overlevingspensioen en van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014022401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging en opheffing van het koninklijk besluit van 30 november 1993 betreffende de terugbetaling van de uitgaven in verband met de gezinsbijslag die de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers voor rekening van bepaalde pub type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014022383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014204203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014009415 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek i type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014007374 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2013-2014 van de 164ste promotie polytechniek en de 149ste promotie sociale en militair sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2015, is Mevr. Colinet, D., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 januari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015024039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 18/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015024038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van sommige leden van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 18/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 18/01/2015 pub. 28/01/2015 numac 2015022022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2015 `s avonds, is de heer Rousseaux, P., substituut-procureur des Konings bij het parket Luxemburg, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015200885 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2015 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015201292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015024081 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de dotatie voor 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015003075 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de organisatie en de werking van het Afwikkelingscollege, de voorwaarden voor de uitwisseling van informatie tussen het Afwikkelingscollege en derden en de maatregelen die moeten worden genomen om bel type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015018093 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2015 aan het "antimicrobial consumption and resistance in animals" sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2015 `s avonds, is aan de heer Leysen, L., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Brasschaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015011106 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot erkenning van de Compensatiekas bedoeld in artikel 220 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015009112 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van arbeidsauditeurs type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015003089 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 12/03/2015 numac 2015003087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanduiding van de vicegouverneur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015003053 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende het reglement van Joker+, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot opheffing van de reglementaire bepalingen die betrekking hebben op Joker+ en gekoppeld zijn aan de bepalingen geldend voor de deelne type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015003090 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de Gouverneur van de Nationale Bank van België tot Gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds en tot Plaatsvervangend Gouverneur van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 04/03/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015011242 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project of activiteit sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2015 `s avonds, is aan de heer Bothy, J.-P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Namen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 3 april 2015, die in werking treden op 31 mei 2015 `s avonds : - is aan de heer Bastjaens, C., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Wezet; - is aan de heer Hanssen, M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Limburg, afdeling Tongeren.

Het is hun vergund de titel van hun ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^